VVM 2021 for en vestligt placeret 3. Limfjordsforbindelse

Jeg har som privatperson lavet dette sitemap og den tilhørende indeksering, som jeg synes giver et bedre overblik over VVM-websiden.

Hvis du skal henvise til et indeks nr. i et høringssvar, foreslår jeg, at du benytter formen ”AW indeks” og derefter nummeret.
Anders Wested, tlf. 20489503

 

1

      3. Limfjordsforbindelse

1.1

          Resume af VVM undersøgelsen i .pdf (38 sider)

1.2

          Indsend dine bemærkninger

1.3

          Indkomne høringssvar

2

     Projektet

2.1

          Projektet

2.2

          Egholmlinjen, se også 6.2.3 og 6.2.7

2.2.1

               E 45 (Svenstrup) - Skalborg

2.2.2

               Skalborg - Egholm

2.2.3

               Egholm - Aalborg Lufthavn

2.2.4

               Undersøgte og fravalgte alternativer

2.3

          Anlæg af motorvejen

2.3.1

                Egholmtunnelen, se også 6.2.8

2.3.2

                Trafikafvikling

2.3.3

                Geoteknik og jordhåndtering, se også 6.2.5 og 6.2.6

2.3.4

                Støj under anlægsarbejde

2.4

          Økonomi

2.4.1

               Anlægsøkonomi

2.4.2

               Samfundsøkonomi, se også 6.2.10

3

     Miljø

3.1

          Støj

3.1.1

               Planlagte støjskærme

3.1.2

               Hvordan påvirkes støjen i resten af Aalborg

3.1.3

               Lyt til en motorvej

3.1.4

               Fakta om trafikstøj

3.1.5

          Landskab og visuelle forhold 

3.1.6

          Mennesker og samfund

3.1.7

               Planforhold

3.1.8

               Arkæologi og kulturarv

3.1.9

               Befolkning og menneskers sundhed

3.1.10

               Materielle goder 

3.2

          Natur og biodiversitet 

3.2.1

               Natur på land, se også 6.2.2

3.2.2

               Vandkvalitet

3.2.3

               Marin bundflora og -dyr

3.2.4

               Marine pattedyr

3.2.5

               Fisk

3.2.6

               Fugle

3.2.7

               Natura 2000, se også 6.2.1

3.2.8

               Overfladevand, se også 6.2.4

3.2.9

               Afværgetiltag og overvågning

3.3

          Øvrige miljøforhold 

3.3.1

               Luft og klima

3.3.2

               Geologi og grundvand

3.3.3

               Forurenet jord

3.3.4

               Råstoffer, jord og affald

4

     Trafik, Se også 6.2.9

4.1

          Trafikale effekter

4.1.1

               Nye muligheder ved rutevalg

4.1.2

               Intelligent trafikledelse

4.1.3

               Beregning af trafikale effekter

4.2

          Rejsetid

4.2.1

               Sparet rejsetid

4.2.2

               Betydning for nordjyske virksomheder

4.3

          Trafikken i dag

4.3.1

               Trafikbelastning over Limfjorden

4.3.2

               Hastigheder, rejsetid og forsinkelser i myldretiderne

4.3.3

               Trafikuheld

4.3.4

               Trafikale hændelser

5

     Areal

5.1

          Arealbehov

5.1.1

          Servitutter og ledninger

5.1.2

          Ekspropriation

6

     Baggrund

6.1

          VVM-processen og det videre forløb

6.2

          Baggrundsrapporter

6.2.1

               Natura 2000 væsentlighedsvurdering (58 sider)

6.2.2

               Kortbilag til naturkortlægning (16 sider)

6.2.3

               Vejteknisk beskrivelse (50 sider)

6.2.4

               Afvandingsteknisk beskrivelse (15 sider)

6.2.5

               Geoteknisk rapport (316 sider)

6.2.6

               Teknisk beskrivelse af anlægsteknik (21 sider)

6.2.7

               Teknisk beskrivelse af bygværker (159 sider)

6.2.8

               Teknisk beskrivelse af Egholmtunnelen (6 sider)

6.2.9

               Trafikale beregninger med Landstrafikmodellen (23 s.)

6.2.10

               Samfundsøkonomiske beregninger (23 sider)


Endnu en baggrundsrapport, der ikke er linket til fra VVM - måske fordi den er udformet af Covi?
Naturkortlægning (469 sider) – se især .pdf side 423 for kort over, hvor lysbuget knortegås er konstateret..


Argumenter imod motorvejen via Egholm:

Jeg har formuleret 87 argumenter MOD at man overhovedet skal vælge den vestlige linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse.

Vejdirektoratet har ikke været sat til at lave en sammenligning med det østlige alternativ, fordi nogle politikere har været overbeviste om, at de selv havde forhåndsbesluttet linjeføringen vest om.

Det er særdeles udemokratisk, når sagen endnu ikke har været oppe i folketinget. Det er da folketinget, som bestemmer. Jeg har klaget til ombudsmanden over dette, se kto.tjeklige.dk

Find de 87 argumenter mod den vestlige linjeføring her